Rijksoverheid

Medicijnkosten

Welkom bij Medicijnkosten

De website Medicijnkosten is een product van Zorginstituut Nederland. Op deze website kunt u actuele informatie vinden over de vergoeding van geneesmiddelen. U kunt zien:

 1. of een middel in het geneesmiddelenvergoedingssysteem is opgenomen;
 2. of er eventueel nadere voorwaarden gelden, waaronder het preferentiebeleid;
 3. of u zelf moet bijbetalen en;
 4. of er een vervangend geneesmiddel is dat wel helemaal wordt vergoed.

De vergoedingen voor geneesmiddelen (nog op te hogen met het aflevertarief van uw apotheker) worden door uw verzekeraar ten laste van het verplichte eigen risico gebracht.

U hoeft alleen de naam van uw geneesmiddel in te vullen (of de eerste letters daarvan, tenminste drie), dus geen toevoegingen zoals tablet, capsules, sterkte of fabrikant. U kunt ook zoeken op RVG- of EU-nummer.

Hulp bij deze pagina

 • Welke geneesmiddelen kan ik opzoeken?
  • De website Medicijnkosten bevat alle geneesmiddelen die in de openbare apotheek verkrijgbaar zijn, met uitzondering van:

   • middelen die niet als geneesmiddel zijn geregistreerd (deze middelen hebben geen RVG- of EU-nummer);
   • magistrale bereidingen door de apotheek op aangeven van de voorschrijvend arts; tenzij het om gestandaardiseerde magistrale receptuur gaat, zoals bijvoorbeeld doorgeleverde bereidingen via een centrale apotheek;
   • homeopathische middelen;
   • sommige huismerken van drogisterijen;
   • geneesmiddelen die alleen in ziekenhuizen worden gebruikt, tenzij deze geneesmiddelen onder de NZa-beleidsregel dure geneesmiddelen vallen;
   • geneesmiddelen die afkomstig zijn uit zgn. kliniekverpakkingen (die zijn primair bedoeld voor levering aan ziekenhuizen; de tabletten zijn afzonderlijk verpakt, daardoor vaak duurder en worden daarom niet door alle zorgverzekeraars vergoed).

 • Wat is een stofnaam of een merknaam?
  • De stofnaam, ook wel generieke naam genoemd, wordt vastgesteld door de World Health Organisation (WHO) en verwijst naar het werkzame bestanddeel van het middel. De merknaam wordt door de fabrikant aan het geneesmiddel gegeven.

   Voor uw zoekopdracht maakt het niet uit of u de stofnaam of de merknaam invult. Het zoekresultaat wordt echter altijd weergegeven in de vorm van de stofnaam.

 • Wat is een RVG- of een EU-nummer?
  • Voordat een geneesmiddel op de markt komt, moet de fabrikant het laten registreren.

   • Als een registratie in Nederland plaatsvindt, dan krijgt het middel een zgn. RVG-nummer. Dit nummer staat in de bijsluiter van uw geneesmiddel en meestal ook op de verpakking. Een RVG-nummer bestaat altijd uit 5 cijfers, eventueel gevolgd door een = of // en nog eens 5 cijfers. U hoeft alleen de eerste 5 cijfers in te vullen. Als het RVG-nummer begint met een 0, dan hoeft u deze niet in te vullen.
   • Bij een registratie voor heel Europa krijgt het middel een Europees registratienummer. Dit nummer staat in de bijsluiter van uw geneesmiddel en meestal ook op de verpakking. Zo'n nummer bestaat uit de letters EU, gevolgd door een aantal cijfers die worden gescheiden door een /. Bij een EU-nummer moet u alle gegevens invullen, ook de letters EU.

 • Hoe worden de vergoedingen op deze website berekend?
   • Dat gebeurt op basis van de officiële apotheekinkoopprijs zoals deze door de fabrikanten bij www.z‑index.nl worden aangemeld. Deze apotheekinkoopprijs wordt verhoogd met 6% BTW. Geneesmiddelen die niet zijn opgenomen in het Geneesmiddelen VergoedingsSysteem (GVS) worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed als deze via de openbare apotheek worden afgeleverd. Indien het geneesmiddel wel is opgenomen in het GVS, maar de apotheekinkoopprijs is hoger is dan de door de minister voor dit middel vastgestelde vergoedingslimiet, dan moet het verschil door de verzekerde zelf worden bijbetaald. Voor sommige middelen geldt dat aan de vergoeding bepaalde voorwaarden zijn verbonden (in het vergoedingenoverzicht wordt dit gemarkeerd via een rood uitroepteken). Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan wordt het middel ook niet door uw zorgverzekeraar vergoed.
   • De vergoeding op deze website is de vergoeding die apotheken gemiddeld in rekening brengen. De feitelijke vergoeding komt tot stand op basis van afspraken tussen verzekeraars en apotheken, en kan dus per apotheek verschillen. Bovendien is de vergoeding die deze website toont exclusief het aflevertarief van de apotheek. Ook het aflevertarief van de apotheek komt tot stand op basis van onderhandelingen tussen verzekeraars en apotheken.
   • Voor geneesmiddelen die door meerdere fabrikanten/leveranciers worden aangeboden geldt dat zorgverzekeraars preferente leveranciers mogen aanwijzen (preferentiebeleid). Als uw zorgverzekeraar hiervan gebruik maakt worden uitsluitend middelen die als preferent zijn aangewezen door uw zorgverzekeraar vergoed. De overige (niet-preferente) geneesmiddelen worden niet vergoed, en komen dan voor eigen rekening. Een uitzondering hierop is wanneer er sprake is van medische noodzaak om een niet preferent middel voor te schrijven.
   • Voor identieke geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof en sterkte zitten soms grote prijsverschillen. Vraag eventueel uw apotheker naar het product dat het beste bij uw situatie past.
   • Voor bepaalde geneesmiddelen, met name apotheekbereidingen (magistrale bereidingen en/of doorgeleverde bereidingen) geldt dat uw zorgverzekeraar hier beleidsruimte heeft om te beoordelen of dit middel al dan niet voor vergoeding in aanmerking komt. In de toelichtende tekst wordt aangegeven hoe zorgverzekeraars over het algemeen omgaan met de vergoeding van deze apotheekbereidingen. Apotheekbereidingen die vergelijkbaar zijn aan zelfzorgmiddelen zullen over het algemeen niet worden vergoed.
    Voor een overzicht van deze doorgeleverde bereidingen en hun vergoedingsstatus, ga naar: www.knmp.nl/downloads/vergoeding-doorgeleverde-bereidingen-per-januari-2016-patientenlijst.xlsx
   • Geneesmiddelen die uitsluitend in het ziekenhuis (intramuraal) worden toegepast worden niet op onze website getoond. Een uitzondering hierop zijn die geneesmiddelen die onder de NZA-beleidsregel dure geneesmiddelen vallen (zogenoemde add-on geneesmiddelen). Deze middelen worden alleen vergoed als deze via het ziekenhuis (het gaat om medisch specialistische zorg) worden verstrekt. De kosten van deze geneesmiddelen worden door het ziekenhuis afzonderlijk en rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.
   • Voor alle geneesmiddelen die in het kader van een ziekenhuisbehandeling (het gaat om medisch specialistische zorg) worden toegediend en die niet als add-on geneesmiddel kunnen worden gedeclareerd geldt dat de kosten hiervan al zijn verdisconteerd in het DBC-tarief dat het ziekenhuis in rekening brengt. De kosten worden niet afzonderlijk gedeclareerd of in rekening gebracht bij de verzekerde. Dit geldt voor alle geneesmiddelen, dus ook geneesmiddelen die niet zijn opgenomen in het GVS en indien deze via de openbare apotheek zouden worden afgeleverd voor eigen rekening zouden komen.
 • Hoe zie ik of een geneesmiddel in het basispakket zit?
  • Als een middel geheel voor vergoeding in aanmerking komt op grond van de basisverzekering (Zorgverzekeringswet), dan vindt u het gehele bedrag onder de kop Vergoed vanuit de basisverzekering.
   Komt het middel deels in aanmerking voor vergoeding, dan vindt u het vergoede deel onder de kop vergoed vanuit de basisverzekering, en het resterende deel onder door u zelf bij te betalen.
   Als een middel niet voor vergoeding in aanmerking komt op grond van de basisverzekering (Zorgverzekeringswet), dan vindt u het gehele bedrag onder de kop door u zelf bij te betalen.

   Let op: De vergoedingen voor geneesmiddelen (nog op te hogen met het aflevertarief van uw apotheker) worden door uw verzekeraar ten laste van het verplichte eigen risico gebracht.

   Let op: deze website biedt uitsluitend informatie over de vergoeding vanuit de basisverzekering. Geneesmiddelen die niet of gedeeltelijk worden vergoed vanuit de basisverzekering worden soms wel geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar.

   Voor geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden toegediend geldt dat de kosten al zijn verdisconteerd in het ziekenhuistarief (DBC-tarief). Dat geldt ook voor middelen die extramuraal (via aflevering in de openbare apotheek) niet voor vergoeding in aanmerking zouden zijn gekomen. Voor geneesmiddelen die onder de NZa-beleidsregel dure geneesmiddelen vallen geldt dat kosten hiervan door het ziekenhuis afzonderlijk (add-on declaratie bovenop het DBC-tarief) bij uw zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

 • Hoe krijg ik een vergelijkend kostenoverzicht van onderling vervangbare middelen? (werd voorheen in Farmacotherapeutisch Kompas gepubliceerd).
  • In het verleden werd in het Farmacotherapeutisch Kompas een vergelijkend kostenoverzicht gepresenteerd van onderling vervangbare middelen (GVS-cluster).
   Dit overzicht is komen te vervallen.
   Wel is het mogelijk om zelf een dergelijk vergelijkend overzicht te maken.
   Ga hiervoor als volgt te werk:

   1. vul de naam van een geneesmiddel in; bijvoorbeeld: simvastatine
    klik op "verder"
   2. kies vervolgens tussen simvastatine en ezetimib/simvastatine; bijvoorbeeld: simvastatine
   3. selecteer de toedieningsvorm en sterkte; bijvoorbeeld: filmomhulde tablet 40 MG
   4. selecteer de fabrikant, of laat de keuze open
    en geef aan om hoeveel tabletten het gaat of laat de keuze open (uitgegaan wordt dan van een standaarddagdosering voor 15 dagen)
    klik op "verder"
   5. in het getoonde overzicht wordt onderaan (zo nodig naar beneden scrollen!) de mogelijkheid geboden om te kiezen tussen:
    • Een variant van hetzelfde middel
    • Een ander middel met een vergelijkbare werking
   6. kies voor: Een ander middel met een vergelijkbare werking
   7. er wordt nu een vergelijkend overzicht gegeven van alle geneesmiddelen uit het betreffende GVS-cluster (in dit geval alle verschillende statines), hun sterktes en toedieningsvorm en het daarbij behorende (laagste en hoogste) vergoedingenbedrag. De vergelijking is gebaseerd op de eerder (stap 4) gekozen sterkte en hoeveelheid.
   8. via ditzelfde overzicht is het mogelijk weer een specifiek middel te selecteren en de voor dit middel relevante gegevens op te vragen.