Rijksoverheid

Medicijnkosten

Welkom bij Medicijnkosten

De website Medicijnkosten is een product van Zorginstituut Nederland. Op deze website kunt u actuele informatie vinden over de vergoeding van geneesmiddelen. U kunt zien:

 1. of een middel in het geneesmiddelenvergoedingssysteem is opgenomen;
 2. of er eventueel nadere voorwaarden gelden, waaronder het preferentiebeleid;
 3. of u zelf moet bijbetalen en;
 4. of er een vervangend geneesmiddel is dat wel helemaal wordt vergoed.

De vergoedingen voor geneesmiddelen (nog op te hogen met het aflevertarief van uw apotheker) tellen mee voor het verplichte eigen risico.

U hoeft alleen de naam van uw geneesmiddel in te vullen (of de eerste letters daarvan, tenminste drie), dus geen toevoegingen zoals tablet, capsules, sterkte of fabrikant. U kunt ook zoeken op RVG- of EU-nummer.

Hulp bij deze pagina

 • Welke geneesmiddelen kan ik opzoeken?
  • De website Medicijnkosten bevat alle geneesmiddelen die in de openbare apotheek verkrijgbaar zijn, met uitzondering van:

   • middelen die niet als geneesmiddel zijn geregistreerd (deze middelen hebben geen RVG- of EU-nummer);
   • magistrale bereidingen door de apotheek op aangeven van de voorschrijvend arts; tenzij het om gestandaardiseerde magistrale receptuur gaat, zoals bijvoorbeeld doorgeleverde bereidingen via een centrale apotheek;
   • homeopathische middelen;
   • sommige huismerken van drogisterijen;
   • geneesmiddelen die alleen in ziekenhuizen worden gebruikt, tenzij deze geneesmiddelen onder de NZa-beleidsregel dure geneesmiddelen vallen;
   • geneesmiddelen die afkomstig zijn uit zgn. kliniekverpakkingen (die zijn primair bedoeld voor levering aan ziekenhuizen; de tabletten zijn afzonderlijk verpakt, daardoor vaak duurder en worden daarom niet door alle zorgverzekeraars vergoed).

 • Wat is een stofnaam of een merknaam?
  • De stofnaam, ook wel generieke naam genoemd, wordt vastgesteld door de World Health Organisation (WHO) en verwijst naar het werkzame bestanddeel van het middel. De merknaam wordt door de fabrikant aan het geneesmiddel gegeven.

   Voor uw zoekopdracht maakt het niet uit of u de stofnaam of de merknaam invult. Het zoekresultaat wordt echter altijd weergegeven in de vorm van de stofnaam.

 • Wat is een RVG- of een EU-nummer?
  • Voordat een geneesmiddel op de markt komt, moet de fabrikant het laten registreren.

   • Als een registratie in Nederland plaatsvindt, dan krijgt het middel een zgn. RVG-nummer. Dit nummer staat in de bijsluiter van uw geneesmiddel en meestal ook op de verpakking. Een RVG-nummer bestaat altijd uit 5 cijfers, eventueel gevolgd door een = of // en nog eens 5 cijfers. U hoeft alleen de eerste 5 cijfers in te vullen. Als het RVG-nummer begint met een 0, dan hoeft u deze niet in te vullen.
   • Bij een registratie voor heel Europa krijgt het middel een Europees registratienummer. Dit nummer staat in de bijsluiter van uw geneesmiddel en meestal ook op de verpakking. Zo'n nummer bestaat uit de letters EU, gevolgd door een aantal cijfers die worden gescheiden door een /. Bij een EU-nummer moet u alle gegevens invullen, ook de letters EU.

 • Hoe worden de vergoedingen op deze website berekend?
  • Dat gebeurt op basis van de apotheekinkoopprijs zoals deze door de fabrikanten bij http://www.z-index.nl worden aangemeld. Deze apotheekinkoopprijs wordt verminderd met een clawback-korting van 6,82% (met een maximum van € 6,80 per aflevering). Deze korting is bedoeld als compensatie voor de kortingen en bonussen die apothekers ontvangen bij de inkoop van geneesmiddelen. Vervolgens wordt het vergoedingenbedrag nog verhoogd met 6% BTW. De clawback korting wordt niet berekend bij middelen die (over het algemeen) niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed, en ook niet bij middelen die alleen via uw ziekenhuis worden vergoed.

   De gegevens worden maandelijks (aan het begin van iedere maand) geactualiseerd. Het aflevertarief, de vergoeding die de apotheek in rekening brengt voor zijn dienstverlening, is niet in de vergoeding opgenomen.

   Wilt u terugrekenen naar de apotheek inkoopprijs (AIP) vanuit het vergoedingenbedrag (VRG) dan kunt u de volgende formule gebruiken:

   Stap 1: CLB (= clawback) = (((VRG/1,06) / (1 - 0,0682 )) - (VRG/1,06))
   Stap 2: Als CLB groter dan € 6,80 dan clawback maximeren op € 6,80
   Stap 3: AIP = (VRG/1,06) + CLB

 • Hoe zie ik of een geneesmiddel in het basispakket zit?
  • Als een middel geheel voor vergoeding in aanmerking komt op grond van de basisverzekering (Zorgverzekeringswet), dan vindt u het gehele bedrag onder de kop Vergoed vanuit de basisverzekering.
   Komt het middel deels in aanmerking voor vergoeding, dan vindt u het vergoede deel onder de kop vergoed vanuit de basisverzekering, en het resterende deel onder door u zelf bij te betalen.
   Als een middel niet voor vergoeding in aanmerking komt op grond van de basisverzekering (Zorgverzekeringswet), dan vindt u het gehele bedrag onder de kop door u zelf bij te betalen.

   Let op: deze website biedt uitsluitend informatie over de vergoeding vanuit de basisverzekering. Geneesmiddelen die niet of gedeeltelijk worden vergoed vanuit de basisverzekering worden soms wel geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar.

 • Hoe krijg ik een vergelijkend kostenoverzicht van onderling vervangbare middelen? (werd voorheen in Farmacotherapeutisch Kompas gepubliceerd).
  • In het verleden werd in het Farmacotherapeutisch Kompas een vergelijkend kostenoverzicht gepresenteerd van onderling vervangbare middelen (GVS-cluster).
   Dit overzicht is komen te vervallen.
   Wel is het mogelijk om zelf een dergelijk vergelijkend overzicht te maken.
   Ga hiervoor als volgt te werk:

   1. vul de naam van een geneesmiddel in; bijvoorbeeld: simvastatine
    klik op "verder"
   2. kies vervolgens tussen simvastatine en ezetimib/simvastatine; bijvoorbeeld: simvastatine
   3. selecteer de toedieningsvorm en sterkte; bijvoorbeeld: filmomhulde tablet 40 MG
   4. selecteer de fabrikant, of laat de keuze open
    en geef aan om hoeveel tabletten het gaat of laat de keuze open (uitgegaan wordt dan van een standaarddagdosering voor 15 dagen)
    klik op "verder"
   5. in het getoonde overzicht wordt onderaan (zo nodig naar beneden scrollen!) de mogelijkheid geboden om te kiezen tussen:
    • Een variant van hetzelfde middel
    • Een ander middel met een vergelijkbare werking
   6. kies voor: Een ander middel met een vergelijkbare werking
   7. er wordt nu een vergelijkend overzicht gegeven van alle geneesmiddelen uit het betreffende GVS-cluster (in dit geval alle verschillende statines), hun sterktes en toedieningsvorm en het daarbij behorende (laagste en hoogste) vergoedingenbedrag. De vergelijking is gebaseerd op de eerder (stap 4) gekozen sterkte en hoeveelheid.
   8. via ditzelfde overzicht is het mogelijk weer een specifiek middel te selecteren en de voor dit middel relevante gegevens op te vragen.